I utgangspunktet skulle Mjøsbrua rives innen tre år etter at ny E6 mellom Moelv og Biri står ferdig.

Nye undersøkelser Nye Veier har gjort viser imidlertid at dagens bru er i bedre stand enn man trodde. Nye Veier forutsettet nå at brua skal bestå, og vil bruke den til gang- og sykkelveg, lokaltrafikk og som beredskapsveg.

De legger samtidig til grunn at det ikke skal bygges gang- og sykkelveg på ny mjøsbru.

Nye Veier vil at det i planbeskrivelsen skal tas inn forslag til hvem som skal eie, drifte og vedlikeholde den eksisterende Mjøsbrua når nye bru er ferdigstilt.

Vil ikke eie brua

I neste uke skal saken opp i planutvalget i Ringsaker.

I saksframlegget kommer det klart fram at rådmann Jørn Strand ikke vil at Ringsaker skal bli sittende med ansvar for den eksisterende brua.

- Rådmannen mener eierskap til eksisterende bru, omklassifisering, drift og vedlikehold må være avklart før en kan vedta reguleringsplanen som NV nå har startet på. Det er ikke aktuelt for kommunen å bli sittende med ansvar for brua, skriver Strand.

Rådmannen går inn for å vedta at forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, men forutsetter at eierskap, drift og vedlikehold av dagens mjøsbru avklares før reguleringsplanen tas opp til sluttbehandling. Han ber også om at Ringsaker kommune får bli med i valget av bruløsning.