Kommunene i Innlandet jobber bra med beredskap viser ny undersøkelse

MÅ STYRKES: Innlandet ligger over landsgjennomsnittet i å oppfylle kommunal beredskapsplikt. Direktør i DSB Cecilie Daae forteller at det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene allikevel må styrkes dersom man skal unngå at kostnadene og skadene blir for store.

MÅ STYRKES: Innlandet ligger over landsgjennomsnittet i å oppfylle kommunal beredskapsplikt. Direktør i DSB Cecilie Daae forteller at det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene allikevel må styrkes dersom man skal unngå at kostnadene og skadene blir for store. Foto:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og bredskaps (DSB) årlige kommuneundersøkelse viser at 71 prosent av kommunene i Innlandet oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

DEL

– DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene i Innlandet jobber bra med samfunnssikkerhet, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding.

Over landsgjennomsnittet

Risikoforholdene endrer seg over tid. Naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger. Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert, står det i pressemeldingen.

– Det har vært økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehåndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene. Innlandet ligger over landsgjennomsnittet i å oppfylle de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt, sier Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i Innlandet.

Innlandet rammet av naturhendelser

62 prosent av kommunene i Innlandet har vært rammet av naturhendelser de siste to årene. De melder om skred, sterk vind og flom som de største utfordringene. Naturhendelsene har ført til problemer med framkommelighet og utfordringer for nød- og redningstjenesten. Kommunene melder videre om skader på infrastruktur og private boliger, samt behov for evakuering.

38 prosent svarer at de har eksisterende bebyggelse som ligger utsatt til for naturfare, og 29 prosent svarer at de ikke er sikre. Noen veldig få kommuner har vurdert relokalisering av bebyggelse til tryggere områder, men det er likevel viktig at kommunene har oversikt over denne risikoen, slik at de kan iverksette tiltak.

– Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i framtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

Økt potensial for samarbeid

Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret.

Kommunene i Innlandet ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder samarbeid med andre aktører. Spesielt høyt scorer de på samarbeid med andre kommuner, offentlige aktører og Sivilforsvaret. Det er et gledelig resultat, og DSBs anbefaling er å øke samarbeidstakten ytterligere der dette er mulig. I tillegg har hele 98 prosent av kommunene i Innlandet etablert kommunalt beredskapsråd.

Utvalgte tall om Innlandet i Kommuneundersøkelsen

Alle 48 kommuner i Innlandet har besvart årets kommuneundersøkelse.

  • 47 av 48 kommuner har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er godt over landsgjennomsnittet, men 25 prosent oppfyller ikke alle krav.
  • Samtlige kommuner har en beredskapsplan, men 46 prosent har en overordnet beredskapsplan som ikke oppfyller alle krav. Det er grunn til å ønske bedre resultater på dette området.
  • 83 prosent av Innlandet-kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Også her er kommunene i Innlandet noe bedre enn landsgjennomsnittet.
  • 89 prosent har øvd overordnet beredskapsplan i løpet av de siste to år.

Kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på om lag 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Kilde: DSB


Artikkeltags