Sperrer av område ved Hempa skole

Hempa skole. Arkiv.

Hempa skole. Arkiv.

Artikkelen er over 2 år gammel

I forbindelse med gravearbeider under oppføringen av et nytt lekeapparat ble det avdekket forurensning i grunnen ved Hempa skole og barnehage.

DEL

Området der forurensningen ble funnet ligger et stykke fra skole- og barnehagebygningene, på utsiden av den asfalterte banen som ligger bak administrasjonsbygget og barnehagen. Forurensningen som ble funnet lå 60 centimeter ned i jorda, skriver Ringsaker kommune i en pressemelding.

Jordprøver ble sendt til analysering, men grunnet frost og store snømengder var det nødvendig å avvente videre tiltak til bakken ble frostfri. En gjennomgang av analyseresultatene viser verdier av blant annet benzen og bly som ligger over akseptabelt nivå. Området blir avsperret for videre prøvetakinger.

– Lite sannsynlig at noen har blitt eksponert

– Ut fra det vi vet nå, og etter dialog med Samfunnsmedisinsk enhet, mener vi at barn og voksne som har oppholdt seg på skolen og i barnehagen ikke har vært eksponert for denne forurensningen. Ifølge informasjon fra Folkehelseinstituttet er benzen en flyktig gass, som raskt vil fortynnes i uteluft. I og med at forekomsten av bly og tungmetall ble funnet på 60 centimeters dyp med bra overdekking er det lite sannsynlig at noen har blitt eksponert for denne, men omfanget vil bli endelig avdekket gjennom ytterligere prøvetakinger, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Ukjent opphav

Hempa skole ble bygd i 1976 med administrasjonbygg fra 2012, mens barnehagen ble oppført med første del i 1981 og andre del i 1991. Både skolen og barnehagen ligger på grunn bestående av morenemasse.

Området nordøst for skolen og barnehagen var tidligere i bruk som massetak.

Ut fra dokumentasjon som foreligger fra før første byggeår foreligger det ingen indikasjon på at det skal ligge noe i grunnen som skulle forårsake den type forurensning som er avdekket her. Det man imidlertid vet fra lignende tilfeller, er at tidligere massetak gjerne ble brukt som deponi og fylt igjen før områdene ble omdisponert til andre formål.

Området fra administrasjonsbygget på skolen, forbi det ytre lekeområdet på barnehagen og rundt nedsiden av dødballbanen vil nå bli avstengt. Videre prøvetakinger vil avklare hvor stort område som er forurenset og danne grunnlaget for en tiltaksplan som beskriver hva som skal gjøres for å utbedre grunnforholdene. Mer informasjon om tiltaksplanen vil bli publisert på kommunens nettside når den er klar.

Artikkeltags