Igjennom saksdokumenter kan vi lese at nå skal rådhuset fornyes enten på samme sted eller et annet. Uten tvil er det mange fordeler med å flytte rådhuset, samt mange viktige miljøvennlige argumenter for å gjenbruke bygget. Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt, ifølge en ny SINTEF-rapport. Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet. Utslippene fra energibruk i driftsfasen er ofte lavere for nyere bygninger, mens de bundne utslippene relativt sett er større når man bygger nytt sammenliknet med rehabilitering.

Nylig ble det presentert fra regjeringen at Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt 6. – 18. november i år. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Ifølge FN styrer vi mot 2,8 graders oppvarming med de klimatiltakene som verden har satt i gang. Det er langt over det 1,5-gradersmålet som verdens land forpliktet seg til i Parisavtalen. 2,8 graders oppvarming vil ha katastrofale følger for natur, mennesker og dyr. Ringsaker kommune må også ta innover seg virkeligheten med at det begynner å haste hvis vi skal komme i mål med CO₂ kutt i kommunen, Norge og verden generelt.

Forskning fra SINTEF viser at rehabilitering er bedre i et 30-årsperspektiv mot 2050, siden det kan ta fra 10 til 80 år før et nybygg utlikner klimagassutslippet fra byggeprosessen. Dermed kan man konkludere med at rehabilitering av eksisterende bygninger vil være miljømessig fordelaktig på kort og mellomlang sikt. Siden menneskeheten har knapt med tid til å gjennomføre klimakutt, min stemme som folkevalgt vil gå for gjenbruk.

Men hvis ikke et flertall av lokalpolitikere tar innover seg disse fakta om gjenbruk av bygg, ønsker jeg at Moelv burde også være med som en utredning for plassering av nytt rådhuset. Ikke fordi jeg har vokst opp i Moelv, ikke fordi at jeg har store personlig næringsinteresser i Moelv, men fordi nå har styret i Helse Sør-Øst vedtatt at Mjøssykehuset skal bygges i Moelv. Etter kommunal studietur til Drammen for å høre og se hvordan kommunen der har løst utfordring med nytt sykehus, ble det påpekt at mye av ressurser til kommune vil bli knyttet opp imot etablering og tilrettelegging av nytt sykehus. Så nok et godt argument at rådhuset bør bygges i Moelv. Så derfor har jeg et konkret forslag til rådhus i Moelv sentrum som vist på bilde ved Herredshuset, ja det vil ta noen parkeringsplasser men det kan løses. Med ca. 1 400 m2 grunnflate, og kanskje opp til 6 etasjer blir dette et rådhus med 8 400 m2 som kan dekke mye av behovet for det et nytt rådhus skal romme. Så har jo kommunen to tomter i Moelv, gamle sykehjemmet og Kilde skole. Mine tanker er at Brumunddal vil vokse uansett, nå må nordenden av kommunen vår få mer drahjelp til urbanisering og utvikling, som vil være helhetlig viktig for Ringsaker kommune med to byer.

Siden rådmannen anbefaler bygging av nytt rådhus, blir det jo ofte slik i denne kommunen, da vil jeg trekke fram at det går faktisk an å bygge funksjonelt, arealeffektivt og framtidsrettet i Moelv også. Og når ansatte kan gå fra buss og togstasjonen til jobben, kan det jo bli fristende for flere å ta kollektivt. Viktig og spennende debatt blir det «åkke som» neste onsdag.