Med røtter tilbake til den første hovedavtalen i 1935, er avtaleverket som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet en viktig bit i den norske modellen. De siste 15 årene har det vokst fram et nytt begrep i kommunal sektor – trepartssamarbeid. Dette baserer seg på konstruktivt samarbeid mellom tre parter; Folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte. De store spørsmålene vi stiller oss er: – Hvordan kan de ansattes kreativitet og kompetanse bli en varig kilde til framgang?

Det finnes ikke en entydig oppskrift, men vi i Fagforbundet og FO mener det finnes alternativer til det tradisjonelle utviklingsarbeidet med styring ovenfra og ned med innleide konsulenter. Vi har en sterk formening om at samarbeid lønner seg, også økonomisk. Erfaringer fra kommuner som har satset på trepartssamarbeid viser at man har fått ned det kostbare sykefraværet, økt kvaliteten på tjenestene ved å gi de ansatte høyere stillingsprosent eller rett og slett stimulert til kreativitet og fornyelse ved å tenke og jobbe sammen. Fagforbundet og FO mener vi vinner mye på å bidra til utvikling av kommunene gjennom et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonene og de tillitsvalgte. Det er de som leverer tjenestene som best kan bidra til å utvikle tjenestene og gjøre kommunen til et godt sted å både levere og motta tjenester.

Trepartssamarbeidet er en særegen møteplass der de formelle avtalepartene treffer folkevalgte med hensikt å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide i. Samarbeidet rokker selvsagt ikke ved rådmannens og politikernes beslutningsmyndighet, men gir beslutningstakerne et mye bedre beslutningsgrunnlag. En forutsetning for at trepartssamarbeidet skal fungere er at arbeidet lokalt får en god forankring hos de folkevalgte. Det ligger store utviklingsmuligheter ved å ta i bruk de ansattes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte. Når lederne gir de ansatte ansvar, handlingsrom og trygghet, høster de gode resultater. Involvering og myndiggjøring av ansatte øker motivasjonen og nærværet, og det blir færre omkamper og konflikter. Effektiviteten øker og tjenestetilbudet blir bedre.

Når politikerne kommer tettere på virksomhetene, øker forståelsen for både de verdiene kommunen rår over og utfordringene knyttet til kravene om forbedringer. Beslutningsgrunnlaget for vanskelige vedtak blir bedre. Trepartssamarbeidet har gitt mange politikere en vitamininnsprøytning både i rollen som ombud for innbyggerne, og som arbeidsgivere. Det er verdifull erfaring for lokaldemokratiet i ei tid der mange lokalpolitikere mister gnisten og trekker seg ut av det politiske livet.

Det er nå kommune og fylkesting og vi vil ha politikere som ser nytten av samarbeid mellom ansatte, politikere og administrasjon.