Fylkeskommunens beregninger viser at det totale forfallet på fylkesvegnettet er på minst 4–5 milliarder kroner. Forfallet øker med 3–500 millioner kroner årlig med dagens politiske flertalls manglende vilje til vedlikehold og vegbygging.

Derimot er iveren stor til å sløse bort skattebetalernes penger i sentrumsnære områder. Kostbare ekspressykkelveger få eller ingen bruker og importert kantstein i granitt fra Kina, symbolske klimatiltak uten effekt og bilfiendtlige tiltak som reduserer framkommeligheten blir prioritert.

De to siste årene har Pensjonistpartiet i Innlandet sikret flertall for fortsatt nedprioritering av fylkesvegen og økt forfall, redusert framkommelighet og redusert trafikksikkerhet. Det lukter brunsvidd valgflesk når Pensjonistpartiets leder i Innlandet Rune Sørlie vil bli trodd på at hans parti, som de siste årene har ofret helt nødvendige trafikkprioriteringer for fantasilaks i Glomma, vil bråsnu.

Det er alvorlig at over halvparten av ulykkene i Innlandet skjer på fylkesveger. Innlandet fylkeskommune er etter staten landets største vegeier og har et særskilt ansvar. Innlandet binder landet sammen og flyten av varer, tjenester og folk både lokalt og nasjonalt er helt avhengig av et godt vegnett i Innlandet.

Det er på tide at politikerne slutter å se på at fylkesvegene forfaller. I Innlandet har vi ca. 6800 km fylkesveg. Av disse er ca. 1800 km uten fast dekke. 50 prosent av de med fast dekke har forventet holdbarhet eller levetid gått ut på dato for flere år siden. Flere av Innlandets 1231 bruer har det siste året blitt stengt, én har til og med falt ned.

Selv om også staten må være med å ta ansvar for fylkesvegene i Innlandet, er det ikke greit å lukke øynene og gi en god dag i det ansvaret fylkeskommunen i dag har for vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet. Det er umulig å feste lit til partier som de siste årene har misbrukt mulighetene til å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Kun Fremskrittspartiet har med forslag og voteringer de siste årene bevist at vi er en garantist for økte investeringer og økt vedlikehold av fylkesvegene i Innlandet. Den garantien tar vi også med oss inn i neste periode.