Innlandet Arbeiderparti gikk til valg på at fylkesvegene skal rustes opp i alle deler av fylket. I dette ligger det at fylkesvegsystemet skal bidra til helhetlige trafikkløsninger som sikrer effektiv frakt av gods og folk. Fylkesvegnettet er viktig både for innbyggerne, gjennomreisende og ikke minst næringsliv.

Disse vegene må sikres nødvendig oppgradering og vedlikehold og særlig i distriktene vil det være helt avgjørende å sikre gode fylkesveger.

Viktige punkter i vårt partiprogram er å forsterke kommunikasjonen øst-vest i fylket, utarbeide et helhetlig handlingsprogram for fylkesveger i det nye Innlandet og vektlegge årsdøgnstrafikk og betydning for næringslivet.

Innlandet har nesten 7000 kilometer fylkesveg, noe som tilsvarer tur-retur Oslo-Tromsø to ganger. Dette varierer fra smale og kronglete veger, sågar uten asfalt, til større og veldig betydningsfulle veger for næringslivet spesielt.

Til handlingsprogrammet for fylkesveger kommer kommunene i Innlandet med sine ønsker og prioriteringer. Hver kommune mener selvsagt at sine prosjekter skal begunstiges. Det er forståelig. Lokalpolitikere er valgt for å ta vare på og sørge for egen kommune og egne innbyggere.

Med en prioriteringsliste på kanskje 5–6 prosjekter i hver av de 46 kommunene i Innlandet, ser man at ønskene er veldig mange. Dette gjør de politiske prioriteringene utfordrende, særlig når man har et budsjett som ikke strekker til.

Fylkestinget skal i 2021 behandle nytt handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet for perioden 2022–2025. Saksdokumentene vil da inneholde alle ønsker og prioriteringer fra kommunene, samt innspill fra andre instanser.

I behandlingen av dette skal vi politikere prioritere hva som skal gjennomføres innenfor planperioden og hva som skal bevilges av midler.

Hvordan få mest mulig igjen for investeringene i fylkesvegprogrammet er det som må være fremst i pannebrasken når vi skal ta beslutninger.

Som politikere må vi prioritere. Det gjør at noe annet ikke blir prioritert. Dette vil bli en realitet i dette handlingsprogrammet og det er helt sikkert kommuner og distrikter som vil bli skuffet.

Enkelt sagt blir det på kort sikt nærmest umulig å bidra i alle gode og ønskede prosjekter. Dette er noe vi politikere må ta inn over oss. Vi må tørre å prioritere for at helheten skal ivaretas.

Hva som er best for helheten er jo også subjektivt ut fra tilhørighet, interesser, jobb og politisk ståsted.

Dilemma er brukt i overskriften og det beskrives som «et valg mellom to muligheter, der ingen av dem er et entydig bedre valg». Kanskje kan det være en sammenligning med situasjonen vi kommer i når handlingsprogrammet for fylkesveger skal sluttbehandles.

Uansett er noen i en 4-årsperiode valgt til å ta beslutninger på vegne av folket, populære eller upopulære. Det er noe vi politikere må stå i og noe som innbyggerne må akseptere. Demokratiet er slik.