– Reaksjonen vår kommer fra denne holdningen, om at: «Nei, her skal vi bare selge», uten videre.

I juni gikk lærere og elever ut dørene på Messenlia skole for siste gang. I de påfølgende månedene skal det lokale bygdeutvalget, skilaget, ungdomsklubben og Mesnali barnehage ved flere anledninger ha kontaktet kommunen og bedt om iverksetting av en prosess knyttet til etterbruk av skolen, og området rundt.

– Fram til nylig har svaret fra kommunen vært at rådmannen har behov for å se an saken over noe tid, før dette utredes nærmere, sier Thor Kristian Ringsbu i Mesnali Bygdeutvalg.

– Viktig for hele lokalmiljøet

I rådmannens forslag til budsjett for 2023, og økonomiplan 2023-2026 som ble lagt fram tidligere i november, framgår det at kommunen ønsker å selge skolen. Forslaget innebærer også at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget, noe som får Ringsbu og resten av bygdeutvalget til å reagere.

– Bekymringa vår ligger i prosessen i forhold til et salg av skolen, og ikke minst uteområdene som hører til. Dette er lokaler og arealer som brukes både til lek og ulike typer aktivitet for store og små. Det er viktig for hele lokalmiljøet at dette tas vare på og utvikles, både for beboerne vi har her, og for bygda som sådan, sier Ringsbu til Ringsaker Blad.

Det Mesnali bygdeutvalg nå etterlyser, er at det blir satt skikkelig lys på saken, og at det gjennomføres en politisk behandling - ikke bare et salg til hvem som helst på det åpne markedet, forklarer Ringsbu videre:

– Det vi ber om er en god dialog, for sammen med kommunen å finne en god løsning for framtidig bruk, spesielt av uteområdet. Det hadde også vært ønskelig med det samme rundt lokalene. Samtidig vil jeg presisere at vi er ikke ute etter en påkosta løsning, lik den på Brøttum skole. Det vi er opptatt av er at skolen og uteområdet tas vare på med de kvalitetene som allerede ligger her.

Ber om at salget tas ut av budsjettet

Videre poengterer Ringsbu at salget av skolen bør sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel, som nylig har vært ute på høring. Her framgår det at kommunen har ambisjoner om å videreutvikle Mesnali til å bli en sterkere fjelldestinasjon, også med fritidsbebyggelse.

– En slik utvikling må skje i samarbeid med bygda, sånn at vi kan by på noe for gjestene i fjellet. Det er jo vinn vinn. Med god dialog er jeg sikker på at dugnadsviljen vil blomstre her, og at vi kan skape god aktivitet, bosetting og næringsliv i området, sier Ringsbu.

Mesnali Bygdeutvalg har bedt om at forslaget fra rådmannen knyttet til salg av Messenlia skole tas ut av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Alternativt ber bygdeutvalget om at punktet endres til:

«Etterbruk, og eventuelt salg, av Messenlia skole utredes i samarbeid med innbyggerne i Mesnali, og legges fram som en egen sak for politisk behandling. Utvikling av skolens uteområde som en nærmiljøkvalitet skal inngå i saken».