Ja, nå er det virkelig gått politikk i skolesaken i Nordre Ringsaker, når RB i innspurten kaster seg inn i debatten på skolebevarernes side. Og de gjentar budskapet som tilhengerne har banket utover sommeren og høsten, at Ap bedriver svik og løftebrudd, kraftige uttrykk fra redaktøren i ei politisk, uavhengig avis, uten at det blir mer sannhet av det. Er dette for øvrig i tråd med Vær varsomplakatens regler om god presseetikk? Det er beklagelig at RB fjerner seg fra den mer objektive «på den ene og på den andre sida-linja», til ukritiskå bli et haleheng, og forsøk på drahjelp, til ei side, spesielt i en del av bygda. Hvor var RB da de andre skolene ble nedlagt, som Brumund, Mauset, Fredheim, Solheim, Jølstad, Furu, Nordheim, Skarpsno, og ikke minst på Nes? Jeg undrer meg på hvorfor ikke lokalavisa har tatt for seg de tidligere kretsene, snakket med foreldre og elever, og hvordan de opplevde overgangen til større enheter. Fikk de et bedre læringstilbud? Hvordan har det gått med disse bygdesamfunnene, mht. tilbud, aktiviteter, folketall, boligpriser osv.? En burde også kjøre galluper i de truede kretsene, om hvordan de ser på en sammenslåing. Jeg er ikke så sikker på at svarene ville bli så entydige som en får inntrykk av gjennom stor aktivitet, ikke minst fra en del «tordenskjolds soldater», blant bevarerne. Det har vært noen få som har tort å flagge alternative synspunkter, men andre har skygget unna, og det kan jeg forstå.

Jeg vet ikke hvorfor noen fra Ap, eller fra H og SV, ikke har markert avvikende synspunkter. Jeg har heller ikke sett noen i Sp som har stått for nedlegging av skoler. Betyr det at alle da lytter til «sin» side? I Ap er det da tydeligvis uenighet om antall skoler og hvilke som skal nedlegges.

Jeg har gjort en kildesjekk når det gjelder Ap’s kommunevalgprogram. Verken ved 2019-valget eller 2015-valget kan jeg se at skolestrukturen er nevnt. Videre ser jeg at rådmannen i Blå bok for 2020-2023 la fram forslag om å legge ned Fagernes skole fra 1.1.2021. I k.styrets budsjettvedtak fra møtet 18.12.2019 ble dette forkastet, men som et alternativ vedtok de følgende etter forslag fra varaordfører Atle Strand, på vegne av Ap, SV og MDG:

«Skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgang settes til 1. oktober 2020. Gjennomgangen av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, elever og foreldre.»

Så vidt jeg har forstått, var begrunnelsen for forslaget at en ikke skulle vedta nedlegging av en skole i et årsbudsjett, uten etter en forutgående prosess. Det er denne prosessen som er foregått i 2020. Samtidig ble det i juni d.å. vedtatt rammer for budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 der det i utgangspunktet skulle finnes dekning for ca. 100 mill. kr for 2021. I møtet ble det vedtatt inndekningstiltak for 51,6 mill. kr pluss tilleggsbevilgninger for 28,9 mill. kr, men fortsatt gjenstår 19 mill. kr som er udekket. De folkevalgte vil seinere få seg presentert konsekvensene for de virksomheter som blir berørt, og sannsynligvis vil det dreie seg om tiltak som de fleste partiene ikke har tatt inn i valgprogrammet for 2019, og der kan det dukke opp påstander om løftebrudd.

En kan ikke løsrive diskusjonen om skolestrukturen i Nordre Ringsaker fra budsjettsituasjonen ellers, iallfall ikke for partier som ønsker å være seriøse. RB’s redaktør burde derfor vente med dele ut mer eller mindre grove karakteristikker til etter at budsjettet for 2021 er behandlet.