Når sykehuset står klart, vil det gi et betydelig styrket tilbud for innbyggerne i Innlandet. Samtidig vil sykehuset i Elverum få mer aktivitet enn det som lå i forslaget fra Helse Sør-Øst, heter det i en pressemelding fra regjeringen mandag formiddag.

Støre: – Glad

– Å sørge for at befolkningen har et trygt og godt helsetilbud er en av de aller viktigste oppgavene for regjeringen. Nå er jeg glad for at vi kan sette punktum for over 20 års sykehusdebatt i Innlandet. Regjeringen går inn for et nytt Mjøssykehus i Moelv, sier Støre og fortsetter:

Det nye Mjøssykehuset innebærer også gode og viktige tjenester på Lillehammer, Elverum og Tynset. Vi mener denne løsningen vil sikre gode sykehustjenester for befolkningen i Innlandet. Det er viktig for pasientene og det er viktig for fagfolkene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Under pressekonferansen i Moelv kunne statsministeren meddele følgende:

– Dette blir Europas fremste sykehus.

Les også

Endelig er det endelig – Mjøssykehuset bygges i Moelv

– Sikrer hele Innlandet

– Regjeringens beslutning sikrer at folk i hele Innlandet skal være trygge på at de får god akutt hjelp og god spesialisert behandling framover. Det har vært stort engasjement fra ordførere og tydelige høringer fra kommunestyrene i både gamle Hedmark og Oppland, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Jeg mener vi har funnet en løsning der vi viser at regjeringen lytter, og samtidig sikrer et godt tilbud til befolkningen. Regjeringen har videre bestemt at sykehuset i Elverum skal ha mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner. Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Et skikkelig løft

– Nå får både befolkningen og fagfolkene den avklaringen de trenger. Mjøssykehuset vil legge til rette for mer avansert behandling på samme sted, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– For fagområder som kreft, nevrologi, barnesykdommer, spesialisert kirurgi og spesialisert indremedisin blir dette et skikkelig løft. Vi sikrer også at pasienter i psykisk helsevern blir behandlet ved et sykehus som også behandler somatiske lidelser. Disse pasientene har ofte kortere levetid enn befolkningen ellers, og vil ha stor fordel av at behandling av psykisk og somatisk sykdom er samlokalisert, sier hun.

Regjeringens vedtak om Mjøssykehuset:

1) Det kommuniseres at regjeringen vil at Sykehuset Innlandet skal videreutvikles gjennom;

  • Etablering av et Mjøssykehus i Moelv
  • Et forsterket Elverum sykehus sammenlignet med gjeldende vedtak i Helse Sør-Øst RHF. Det er et klart mål å utnytte mer av bygningsmassen på Elverum.
  • Et Tynset sykehus hvor dagens virksomhet videreføres med aktivitet og arbeidsplasser minimum på dagens nivå
  • Et allsidig lokalsykehus på Lillehammer, inkludert at Lillehammer sykehus har ortopedi og generell kirurgi for eget lokalsykehusområde.

2) Basert på dette målbildet ber regjeringen om at Helse Sør-Øst legger til rette for:

  • Videreutvikling av det elektive ortopediske tilbudet ved Elverum sykehus, hvor mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi legges til Elverum sykehus.
  • Et sterkt rehabiliteringstilbud ved Elverum sykehus, herunder en videreføring av døgntilbudet som i dag finnes i Ottestad (avdeling for medisinsk rehabilitering) som flyttes til Elverum, istedenfor Moelv. Det skal gjøres nødvendige bygningsmessige tilpasninger.
  • En styrking av tilbudet ved Tynset sykehus.
  • Etablering av et bevegelsessenter ved Elverum sykehus, med elektiv ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering som en stamme for et slikt fagmiljø, sammen med NAVs senter for tekniske hjelpemidler, høyskolens opplæring i kroppsøving og relevante ideelle aktører.
  • Regjeringen ber også Helse Sør-Øst om at det gjøres en egen vurdering av mulighetene for samspill mellom forsvarets aktivitet og et styrket medisinsk miljø ved Elverum sykehus innen rehabilitering og et bevegelsessenter. Videre skal det vurderes hvordan det akuttmedisinske tilbudet kan ivareta forsvarets behov, og om det er muligheter for samarbeid om for eksempel opplæring og trening.

3) Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette.

4) Det kommuniseres fra regjeringen, i tråd med tidligere vedtak fra Helse Sør-Øst at de indremedisinske akuttfunksjonene skal legges til Elverum sykehus for det opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus (jf. vedtak av styret i Helse Sør-Øst 22. september 2022).

5) Regjeringen orienterer om at den har bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum for å bygge et enda sterkere fagmiljø i Elverum knyttet til bevegelsessenteret.