Etter høstens valg har reversering av forrige regjerings strukturendringer og reformer blitt aktuelt. I sin altomfattende kritikk av alle endringer forrige regjering foretok, har Senterpartiet igangsatt mobilisering for reversering av regionreformen. Men som vi i alle andre partier påpeker gang på gang: Norges regioner har helt ulike muligheter og utfordringer. Å ukritisk ville reversere samtlige sammenslåtte regioner er meningsløst og viser både mangel på økonomisk gangsyn og lite respekt for de mange ansatte i fylkeskommunen.

I fylkesutvalget 23.11. og for behandling i fylkestinget 7.12. legger fylkeskommunedirektøren fram en sak om «En eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune». Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak er krystallklar: «Innlandet fylkeskommune setter ikke i gang en prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune».

Det er knapt mulig å si det enklere og mer presist enn det gjøres i saksframstillingen:

«Den største kostnaden ved en oppsplitting kan være knyttet til medarbeiderne. De har vært gjennom mange endringer, og kostnadene og belastningen som følge av omstillingstretthet er vanskelige å overskue.
Oppland og Hedmark vil ved en oppsplitting være andre organisasjoner enn de var før 2020. Nye oppgaver er kommet til.
Oppland har mistet to kommuner med over 15 000 innbyggere til sammen. Forventet befolkningsutvikling framover vil være svakere i Innlandet enn i landet for øvrig, og i Oppland forventes innbyggertallet å gå litt ned, mens det i Hedmark forventes en svak økning. Dette vil medføre ytterligere reduserte inntektsrammer og behov for reduksjoner i tjenestetilbudet.
En større fylkeskommune, med store kompetansemiljøer, er bedre rustet til å overta komplekse fagoppgaver som kommer fra Staten.»

Det bør være kjent at vi i Høyre ønsker to forvaltningsnivåer – at fylkeskommunenivået legges ned, kombinert med større kommuner. Regionråd og omfattende interkommunalt samarbeid gir et godt grunnlag for sammenslåing av kommuner som allerede i stor grad samarbeider om, eller har felles, tjenesteproduksjon.

Styrking av primærkommunene vil alltid være førsteprioritet for Høyre – det er dette som fører til reell maktspredning og et sterkt lokaldemokrati med direkte folkevalgtestyring.

Fylkeskommunen er et svært kostbart forvaltningsnivå. Årlig overføres det ca. 5,5 milliarder fra staten til Innlandet fylkeskommune. En overføring av disse ressursene til større kommuner ville betydd en mer rasjonell ressursbruk – mer til tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon. Det er imidlertid ikke flertall på Stortinget for to-forvaltningsnivå-modellen.

Vi vil påpeke at regionreformen for Innlandet sin del, i stor grad medførte en sammenslåing av to fylker som allerede jobbet tett sammen. To fylker som sammen utgjør Norges eneste region uten kystlinje og som har langt mer til felles, enn hva som skiller oss når det gjelder muligheter og utfordringer. Innlandsstrategien viser med all tydelighet hvor viktig sammenslåingen av Hedmark og Oppland har vært.

Høyre velger å gjøre statsforvalter, Knut Storberget, sine ord på Lokalsamfunnskonferansen i 2020 til sine: «Å igangsette en reverseringsprosess i Innlandet er i realiteten å igangsette enda en reform» – det er uforståelig at akkurat Senterpartiet kjemper for dette!