Vedtatt resolusjon på årsmøte til Ringsaker MDG 01.02.22

Mjøsa er drikkevannskilde for ca. 80 000 mennesker, og avløpsvann føres tilbake til innsjøen når det er ferdig renset. Fra naturens side er Mjøsa næringsfattig, men byutvikling, industrialisering og moderne landbruk førte til at Mjøsa fra 1950-årene og fram til 1970-årene ble stadig mer forurenset. Den 449 m dype innsjøen har tilholdssted for flere fiskeslag som bl.a. ørret, harr, gjedde, abbor og mort. Det var også et anslag på over 12 000 fritidsbåter som benyttet Mjøsa for noen år siden. Skibladner, verdens eldste hjuldamper i trafikk, er mye brukt av turister og Innlendinger. Det er mange gode grunner til å være glad i, og bekymret for Mjøsa.

I en rapport utført på oppdrag for Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, juni 2019, med tittel «Miljøgiftene i Mjøsa – historikk, kunnskap og tiltaksplan», påpekes det fire tiltak som anbefales.

Ett av de fire tiltakene som er anbefalt i rapporten er dette:

«Gjøre en risiko og sårbarhetsanalyse med fokus på tilførsler av miljøskadelige stoffer til Mjøsa. Dette vil kunne bidra til å identifisere og forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering».

I sammendraget i den nevnte rapporten er det påpekt at:

«Det er knyttet stor usikkerhet til miljøeffektene av utslippene av nye miljøgifter, legemiddelrester og mikroplast. Særlig er kunnskapen om mulige blandingseffekter, såkalte cocktaileffekter, begrenset»

Ringsaker MDG vil jobbe aktivt opp mot det politiske miljøet for å få flertall for å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for Mjøsa med fokus på tilførsler av miljøskadelige stoffer.

På Ringsaker MDG sitt årsmøte 1. februar, ble disse valgt inn i det nye styret 2022.

Media admin: Helene Marie Sveløkken Paalsrud, Veldre

Leder: Thomas Eriksen, Gaupen

Møtende vara: Siri Standal, Åsmarka

Sekretær: Anders Marstrander; Brumunddal

Styremedlem: Anya Bratberg, Åsmarka

Kasserer: Tom Helgesen, Furnes