Pihl snur i valg av veg til Lunkelia

Vegvalg:  Da kommunestyret var på befaring i Lunkelia, ble vegalternativet over Øvre Vardeveg spilt inn. Nå blir det alternativet med videre, mens Pihls hovedalternativ blir forlatt. Foto: Arkiv

Vegvalg: Da kommunestyret var på befaring i Lunkelia, ble vegalternativet over Øvre Vardeveg spilt inn. Nå blir det alternativet med videre, mens Pihls hovedalternativ blir forlatt. Foto: Arkiv

Artikkelen er over 3 år gammel

Vegalternativ B, i nederkant av Heståsmyra og østover til Graaten, var Pihl sitt foretrukne alternativ for veg inn i det planlagte hyttefeltet i Lunkelia. Nå trekker de dette forslaget.

DEL

Det er en varslet innsigelse mot dette forslaget fra Fylkestinget som er hovedårsaken til at Pihl nå skrinlegger dette vegalternativet.

To alternativ gjenstår

Dermed står man igjen med to vegalternativ, det opprinnelige alternativ E, og alternativ C, som tar utgangspunkt i Øvre Vardeveg, et alternativ som ble spilt inn på nytt under kommunestyrets befaring i området for en tid tilbake.

Pihl har også varslet at de tar Fylkesmannens forståelse av regelverket for konsekvensutredninger til etterretning, og vil sørge for at det blir utarbeidet konsekvensutredninger også av atkomstalternativene, altså alternativ C og E.

– Dette arbeidet settes i gang umiddelbart ved at det utarbeides et forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning, opplyser bestyrer Per Fineid i Pihl AS.

Dette forslaget vil så bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring.

Før arbeidet med konsekvensutredning og endelig utarbeidelse av planforslag kan starte, må planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet, det vil si kommunens planutvalg.

Pihl ber derfor Ringsaker kommune om å avvente videre planbehandling inntil forslaget om planprogram er oversendt kommunen for behandling og fastsettelse.

Varslet innsigelse

Etter at planforslaget med vegalternativene B og E ble lagt ut til offentlig ettersyn, har det kommet inn et stort antall uttalelser, både fra berørte og interessenter, og fra regionale myndigheter.

Pihl AS som forslagsstiller har spesielt merket seg uttalelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og vedtaket i fylkesrådet.

Fylkesmannen vurderte saken slik at det var nødvendig med konsekvensutredning, også av vegalternativene, og fylkesrådet varslet forslag om innsigelse mot vegalternativ B.

Dermed har Pihl snudd i sitt syn på atkomstveg, samtidig som de godtar at vegene skal konsekvensutredes.

Artikkeltags