I mange kommuner jobbes det i disse dager med budsjetter for 2021 og fire år framover. Skole, helse og omsorg er de store områdene som tar mesteparten av et kommunalt budsjett. For hvert år inntekter og budsjettert driftsutgifter ikke går i hop, er det disse områdene det er mest å hente på effektivisering og omstrukturering.

Nesten hvert år er det en eller flere kommuner som setter skolestrukturen på dagsorden. Små skoler med få elever og lærerstillinger der etter. Alle med bygninger og uteområdet som må vedlikeholdes. Skoler som har fungert godt til sitt formål. Gjerne med trivsel for elever, lærere og foreldre. Det å gå til og fra skolen har vært en selvfølge for bygdas barn i flere generasjoner. Samlingsstedet 17. mai og kanskje en juletrefest ved juletider.

Selv bor jeg i Gausdal kommune. Der har skolestruktur vært på dagsorden så lenge jeg kan huske. Lange utredninger med tall som brukes akkurat slik hver enkelt vil, enten du er for eller imot en nedleggelse. Det har resultert i at en og en skole har blitt lagt ned med de samme diskusjoner og argumenter hver gang.

Det er kostbart å drifte og oppgradere skolebygg til stadig nye krav til innemiljø og plass til elever og ansatte. En liten skole har sjelden flere spesialpedagoger og nok faglærere innen matte, norsk og engelsk som kan utvikle fagene sammen. En skole med 40–50 elever er ikke godt nok til at alle kan utvikle og trene mange relasjoner. Det er nok verre å være utenfor på en liten skole enn på en større skole. Mange elever fra små skoler får ofte et nytt liv når de kommer på ungdomsskolen eller på videregående er min erfaring.

De som argumenterer for langsiktig moderne struktur, tuftet på dagens og framtidens kjente krav til gode innemiljøer, flere gode spesialiserte pedagoger og en arena for alle til å finne og utvikle relasjoner til medelever, blir ikke hørt.

Hvordan kan foreldre som vil sine barn best, argumentere mot det beste for sine barn? Min erfaring ar at de kun står igjen med argumentet om tiden det tar med buss eller taxi fram og tilbake til skolen. Den prisen er liten i vår del av Norge, opp mot alle fordeler det gir å samle elever og fagmiljøer på færrest mulig plasser.

Jeg vet ikke hva de som fikk utsatt saken i Ringsaker håper å finne i nye utredninger, men inviter gjerne folk fra andre kommuner for utveksling av erfaringer med slike saker.