Innen vi skriver 1. juli kan dagtilbudet på Holo i sin helhet være flyttet til Parketten i Brumunddal. Det framgår av rådmannens forslag til vedtak i saken om Holo, før saken skal opp til behandling hos utvalg for omsorg onsdag 30. november. Som kjent foreslår rådmannen at tilbudet på Holo avvikles og at stedet selges.

Ifølge saksdokumentene vil flere av aktivitetene som har vært tilbudt ved garden på Gaupen bli videreført i mer eller mindre uendret form, mens andre vil framstå i en litt annen drakt enn brukerne tidligere har vært vant med.

– Ingen skal få et redusert tjenestetilbud

Eksempelvis legges det opp til et samarbeid mellom den høyt verdsatte gartnergruppa og parkavdelingen i kommunen.

Noen av oppgavene som vil bli tilbudt de forhenværende blomsterdyrkerne innbefatter blant annet søppelplukking i Mjøsparken, rydding av rekved og snømåking.

I saksdokumentene understreker rådmannen viktigheten av at ingen skal få et redusert tjenestetilbud i forbindelse med flyttingen, og påpeker videre at gartnergruppas aktiviteter vil forbli uforandret utenom sesong.

I tillegg kan brukerne av tjenesten glede seg over et bredere tilbud enn noensinne, skrives det:

«Et slikt samarbeid vil gi et større mangfold av oppgaver enn hva arbeids- og opplæringstjenesten (AO-tjenesten) selv klarer å tilby brukerne ved gartnergruppen i dag.»

Tidligere i november hadde kommunalsjef Sverre Rudjord følgende å si om det planlagte tilbudet på Parketten:

– Vi mener det vil gi et bedre tilbud til de brukerne det gjelder. De får liknende oppgaver som de har i gartnergruppa på Holo fra april til september gjennom et samarbeid med parkavdelingen. Dette tilbudet kan flere få glede av siden det blir samlet i Brumunddal. I sum får vi mer kraft til å gjøre mer i framtiden, sier han.

Dyrt å drive videre på Holo

Under forrige ukes presentasjon av rådmannens forslag til budsjett for 2023 ble det framholdt at en nedleggelse av Holo vil gi en innsparing i driftsbudsjettet på 1,7 millioner kroner, samt at kommunen håper på en god gevinst når garden blir lagt ut for salg.

I dokumentene som skal legges fram for omsorgsutvalget på onsdag framgår det også at bygningsmassen på Holo vil måtte oppgraderes for 6–7 millioner kroner, dersom aktiviteten skal opprettholdes ved garden.

«Tiltakene omfatter fullføring av skifte av ytterkledning og isolering, skifte av vinduer, skifte av resterende tak, maling av bygget, bytte av avløpsrør og bytte av radiatorer. Arbeidsstua og kontorbygget må males utvendig, og avløpsrørene må byttes. Det er også behov for to HC-toalett i arbeidsstua og ett i hovedbygget», heter det i saksdokumentene.

Rustet til å møte framtidens utfordringer

Ut fra en samlet vurdering mener altså rådmannen at det vil være en klar fordel å samle AO-tjenestens aktiviteter i nye og tilpassende lokaler på Parketten i Brumunddal. Det framheves at en slik utvidelse av tjenestetilbudet vil gjøre kommunen bedre rustet til å møte framtidens utfordringer og økende behov:

«Det vil gi handlingsrom til å ta imot nye søkere der en på en bedre måte klarer å gi et tilpasset tilbud basert på individuelle ønsker som samsvarer med brukernes behov», framgår det av rådmannens oppsummering.

Saken vil presenteres for omsorgsutvalget i Ringsaker kommune, onsdag 30. november. Saken om framtidig drift og organisering av AO-tjenesten sluttbehandles i kommunestyret den 21. desember.