Kommuner som legger ned småskolene i grisgrendte strøk har ikke forstått hvordan skolene nettopp kan bidra til å øke befolkningen. Hvis det blir lagt til rette for å bosette seg i de samme områdene vil jo skolene være en betingelse for barnefamilier.

Nå under pandemien var det spesielt mange som ønsket seg ut av byer og tettsteder og det er stadig flere som ønsker at barna skal få vokse opp i mer romslige omgivelser i nærhet til naturen. Hvis det blir lagt til rette for spredt bebyggelse på frittliggende tomter utenfor dyrket jord, så vil startgrunnlaget være billig.

Kommunene må frita tomtene for eiendomsskatt. Det må settes som betingelse at tomtekjøperne selv skaffer seg vann med brønn eller boring, de må selv sørge for utedo eller annen godkjent doløsning. Avløp for gråvann må arrangeres på tomta eller i kontrollerte omgivelser. Selv med disse investeringene, vil tomtekjøperne tjene på lang sikt ved at de blir fritatt for kommunale avgifter til vann og avløp, som bare vil øke i takt med alt det gamle som må skiftes ut i kommunen. Avfallshenting kan trolig forenkles og bli rimeligere.

Annonsering med disse betingelsene vil sikkert trekke nye innflyttere og etter hvert vil det utvikle seg nye grendesamfunn i tilknytning til småskolene.