Kulturen har hatt og har til dels store utfordringer i pandemien som har preget oss lenge. En oppbygging er i gang – men det vil ta tid.

Som leder for Hovedutvalget for Kultur har jeg snakket med og besøkt ulike kulturinstitusjoner i Innlandet. Det er en glede å være ute og snakke med alle de dedikerte personene jeg møter på min veg. Ikke overraskende er det også bekymring og usikkerhet i sektoren. Fylket vil gjøre det vi kan for å skape en holdbar situasjon – men vi er avhengig av samarbeid og økt mulighetsrom.

I november hadde Utvalget for kultur møte, her behandlet vi flere viktige saker for kulturen – i vid forstand – i Innlandet. Filmkommisjon, kunstnerstipend, WC nordiske greiner på Lillehammer, for å nevne noe.

Trekker fram to andre saker
Koronamidler til kultur 2021. Saken har fått omtale i flere aviser. Jeg er utrolig glad for at vi hadde muligheten til dette. Dette er tilskudd til bl.a. prosjekter og tiltak, som vi vet vil komme svært godt med.

Kulturstrategien, skal være med på å gi en pekepinn på sentrale områder vi ønsker å prioritere innenfor kultur i fylket. Det har vært en omfattende prosess, med innspillsmøter og høringer. Kulturutvalget har hele tiden har vært involvert i arbeidet og fulgt prosessen tett.

Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha et åpent, inkluderende og mangfoldige kulturaktiviteter i hele Innlandet. Uavhengig av hvem det er og hvor de bor skal alle ha tilgang på kulturopplevelser.

Arbeiderpartiet er et kulturparti. Kulturen er lim mellom oss mennesker, det gjør livene våre rikere og ikke minst fylket mer attraktivt. Å ta vare på frivilligheten, samtidig som vi bygger det profesjonelle er viktig for oss.

Framtid
Å spå inn i framtida er vanskelig, men noen ønsker må det være lov å ha.
Jeg håper den nye regjeringa vil gjøre oss enda mer robuste til å sette i gang store (og gryteklare) kulturprosjekter. At fylket blir en betydelig samfunnsutvikler ikke minst innenfor kultur. At vi blir ennå flinkere til å spille på hverandre og utnytter et godt samarbeid på tvers. –«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess», H. Ford

I Innlandet skal kulturens egenverdi stå sterkt, idretten må ha gode rammevilkår, frivilligheten må ses og våre institusjoner skal synes – for å nevne noe.

Jeg som utvalgsleder og Arbeiderpartimedlem skal fortsette jobben og engasjementet innenfor det utvidede kulturbegrepet vi jobber med i Innlandet. Et Innlandet med muligheter, sterke røtter og dype tradisjoner.