Gå til sidens hovedinnhold

Status for ny sykehusstruktur i Innlandet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange venter på en avklaring om den nye sykehusstrukturen i Innlandet: Hvor skal Mjøssykehuset bygges? Hva skjer med dagens sykehus? Hvilke tjenester kan desentraliseres, og hvor kommer den nye luftambulansebasen?

Dette er noen av spørsmålene som vurderes i en pågående utredning som ledes av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF. Målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet ble vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019, og deretter stadfestet av helseministeren 8. mars 2019.

Målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Konkretisering av planene

I den pågående utredningen skal planene konkretiseres. Alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samles i det nye Mjøssykehuset. Med denne etableringen vil Innlandet få et sykehus som kan gi et tverrfaglig spesialisert tilbud til hele pasienten. Dette er ikke en erstatning av ett eller to av dagens sykehus, men en helt ny måte å organisere helsetjenester i Innlandet.

I tillegg skal det være et akuttsykehus og et sykehus for planlagte behandlinger i to av dagens sykehusbygg. Hvilke sykehus som skal ha hvilke funksjoner vurderes i den pågående utredningen. Disse sykehusene vil ikke ha det samme tilbudet som i dag, men vil inngå i en helt ny sykehusstruktur der Mjøssykehuset er det faglige knutepunktet i Innlandet. Utredningen vil også beskrive hvordan prehospitale og desentraliserte tjenester kan videreutvikles i den nye sykehusstrukturen.

Byggingen av Mjøssykehuset ligger inne i Helse Sør-Øst sine økonomiske planer med en foreløpig økonomisk ramme på om lag 9 milliarder kroner. Helse Sør-Øst skal bygge flere sykehus de kommende årene, men det er ikke slik at disse prosjektene konkurrerer med hverandre. Planen er å starte byggingen av Mjøssykehuset i 2024–25.

Gjenbruk og nybygg, lokalisering og bærekraft

I den pågående utredningen vurderes bygg, lokalisering og bærekraft. Det innhentes blant annet informasjon om tilstand og egnethet i dagens sykehusbygg med tanke på mulig gjenbruk av investeringer. Det innhentes også oppdatert informasjon om reisetider for pasienter og ansatte, og det gjøres nye beregninger av økonomisk bærekraft ved ulike alternativer. Det gjennomføres også en ny samfunnsanalyse som skal peke på samfunnsmessige konsekvenser ved ulike lokaliseringsalternativer.

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med rådgiverselskapet COWI AS. De skal i samarbeid med Vista Analyse gjennomføre denne samfunnsanalysen.

Lokaliseringsarbeidet har flere dimensjoner; for det første skal det gjøres en nærmere avgrensning av hvilke områder som er aktuelle for lokalisering av Mjøssykehuset. Basert på denne områdeavgrensningen, vil tomtevalg foregå i den neste utredningsfasen, konseptfasen, som skal starte i 2021. For det andre, skal det gjøres en lokaliseringsavklaring blant dagens sykehus, altså hvilke sykehusbygg som skal være akuttsykehus og elektivt sykehus i den nye strukturen. For det tredje skal prosjektgruppen anbefale lokalisering av en ny luftambulansebase i Innlandet.

Rapport klar i november

Det er omfattende og viktige spørsmål som utredes. For flere av områdene er det gjort omfattende utredninger tidligere, som nå oppdateres og sammenstilles. Det gjøres også nye vurderinger innenfor flere områder. Blant annet gir årets erfaringer med håndtering av covid-19-pandemien verdifull kunnskap som legges til grunn i vurderinger av beredskaps- og smittevernhensyn i den nye sykehusstrukturen.

Det legges opp til at prosjektgruppen, som har deltakere fra både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet, skal legge fram sin rapport i november. Rapporten skal beskrive og anbefale en helhetlig sykehusstruktur i tråd med det vedtatte målbildet. Saken skal så styrebehandles, først i Sykehuset Innlandet og deretter i Helse Sør-Øst RHF.

Til beste for pasientene

Vi forstår godt at dette er spørsmål som opptar mange i Innlandet. Mange er utålmodige og ønsker en snarlig avklaring. Ny sykehusstruktur i Innlandet er viktig for pasienter og pårørende, for ansatte og for vertskommunene. Nettopp derfor er det avgjørende at vi gjennomfører en grundig og ryddig prosess, der vi lytter til alle innspill. Og geografi er ikke det viktigste, men at vi klarer å utvikle et enda bedre og mer helhetlig tilbud til pasientene enn vi gjør i dag. Det er målet med arbeidet.