Gå til sidens hovedinnhold

Stopp planleggingen av nytt Moelv Sykehjem i Parkvegen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planleggingen går sin skjeve gang. Den nærmer seg nå ettårsjubileum (brev fra kommunen om oppstart av 12.06.2020). Dette var planer om et såkalt «helseknutepunkt» i Moelv sentrum som skulle inneholde de fleste funksjoner som et moderne sykehjem skal ha. Det manglet ikke motforestillinger fra oss modøler som er kjent i området, og som har levd en stund, om at plasseringen av sykehjemmet var feil fordi tomta er altfor lita. Dette har ført til at flere funksjoner som var tenkt å ligge i helseknutepunktet er blitt fjernet, bl.a. Hjemmetjenesten, Husvaskeri og Frisørsalong.

Det siste nye er at en ny reguleringsplan for «UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS OG UTVIDET BRUK AV FELLESAVKJØRSEL VED JENSSTUVEGEN» er sendt på begrenset høring til naboer, gjenboere, offentlige instanser og andre som defineres som berørt. Uttalefrist 11.05.2021.

I opprinnelig plan var det skissert 34 parkeringsplasser mellom Jensstuvegen og Parkens våtmarksområde, på den fyllinga som allerede er der. I tillegg 50 parkeringsplasser på eksisterende sykehjemstomt med inn-/utkjøring fra Storgata.

Det nye nå er skrinlegging av parkering på den gamle sykehjemstomta. Plassen lenger opp i Jensstuvegen skal i stedet inneholde plass til 80 biler, for ansatte på Nytt sykehjem (40), Herredshuset (20), Moelv Bo (10) og Barnehagen (10). Korteste veg mellom p-plassen og arbeidsplassene vil være via en belyst turveg som planlegges gjennom parkskogen fram til den nye Parkvegen. Ansatte skal altså pålegges å gå minst 5 minutter i alt slags vær, sommer som vinter.

Eksisterende fylling sør for Jensstuvegen må da forlenges minst 18 meter innover i våtmarksområdet (Putten), og skog må hogges. Turvegen krever også felling av trær slik at lysforholdene i denne lille idyllen vil bli helt endret.

Nå har det seg slik at kommunens egen skogsjef sammen med biolog har funnet en svartor-forekomst med en meget sjelden lavart inne i våtmarksområdet. Denne laven er bare funnet en plass tidligere i Norge. I Sverige er den rødlistet og i Finland er den fredet. Å endre på biotopen, det være seg med oppfylling eller felling av store trær, kan være direkte ødeleggende både for laven og svartorforekomsten. Vi forventer derfor at planleggingen av denne nye parkeringsplassen i Jensstuvegen opphører snarest. «Putten», som er opphavet til våtmarksområdet, er ei oppkomme som har en viktig historie å fortelle Moelv-samfunnet. Den var vannkilde til Vanntårnet på jernbanen som ble åpnet i 1894, til Moelven Meieri fra 1922 og Ringsaker sykehus fra 1923 (lå der hvor Ringsaker sykehjem ligger i dag).

Når det gjelder trafikken i Jensstuvegen er denne allerede for stor. Dette er en boligveg uten fortau i et gammelt boligområde fra 1920 -1960 tallet. Beboerne i Jensstuvegen 3, 5, 7, 9, 8 og 10 vil alle bli direkte berørt av p-plassen. I tillegg får vi den økte trafikken i Jensstuvegen som av kommunen selv er anslått til minst 50 %. Hvis kommunen og de folkevalgte nå ikke skjønner at et nytt sykehjem i Parkvegen er dødfødt, så må de foreta en befaring hurtigst mulig med deltakere og kjentfolk fra Moelv. Å påføre beboerne både i Parkvegen, Bergvegen og Jensstuvegen samt O. Johansen Trevarefabrikk og Folkets Hus disse unødvendige plagene pga. at valgt tomt er for lita, er helt unødvendig når man har langt bedre alternativer for plassering av sykehjemmet. Dessuten alle de ekstra kostnadene i form av vegomlegging, ekstra parkeringsplasser spredt rundt forbi, etc.