Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjemmet, Folkets Hus og byutvikling for deler av Moelv sentrum 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På eget initiativ har jeg utarbeidet skisser for å se på en bymessig utnyttelse og utvikling av områder fra strekningen Bettavegen, Parkvegen til Åmarkvegen og området mellom Herredshuset og Europris, – Torget. Forslag har til hensikt å peke på at området kan og bør utvikles med urban karakter. Jeg mener kommunens forslag til plassering og utformingen av nytt sykehjem gjør at Parken og Folkets Hus vil befinne seg i en utilgjengelig del av Moelv, løsriver begge fra bysentrumet og båndlegge bruken av disse områdene til sykehjem eller servicefunksjoner knyttet til dette. Mitt synspunkt er at områdene bør benyttes til nærings/boligformål for befolke sentrum med urbane funksjoner. Jeg ønsker å oppfordre reguleringsmyndighetene, beslutningstakere, politikere og publikum til å utvikle en framtidig byformingsstrategi for Moelv sentrum.

I arbeidet med skisser for Parkvegen har det vært naturlig å se på større deler av Moelv sentrum med samme utgangspunkt. Torget, området mellom Herredshuset og Europris kan trenge en ny vitalisering og omtanke. Det er mulig at det urbane tyngdepunktet i Moelv nettopp skal flytte tilbake hit. Dagens sentrum ligger i dag langs Storgata, som i perioder er preget av parkeringsplasser og biler, er tidvis svært støybelastet og har mye tungtrafikk. En utvikling rundt Torget og i Parkvegen gir muligheter for å skape det framtidige Moelv til et bedre og annerledes «bysentrum» enn det vi har i dag.

Det foreslås et prosjekt med i tre etasjer langs Parkvegen med forretningslokaler ut mot gate og parkeringskjeller i 1. etasje og boliger i to etasjer med hage/bakgård/utearealer over parkeringskjeller. Samlet areal for bolig pr. etasjer er ca. 2 450 m², – for utbygging i 2 etasjer over dekke for bakgård /utearealer er ca. 4 900 m². På perspektivskissen er det antydet en tilbaketrukket 4 etasjer, – dette vil øke samlet areal, med ca. 8–900 m², (1/3 av etasjearealet) – samlet areal ca. 5 700 og 5 800 m2. En fjerde etasje vil imidlertid stenge for lys og solinnslipp fra vest i bakgården. Utnyttelse i 4 etasjer langs Parkvegen må derfor vurderes nøye.

Bygningskroppene danner et skjermet og solrik bakgård/uteareal i to nivåer over p-kjeller på ca. 2 500 m². Forretnings/ næringsarealer (ca. 500 m²) med overbygd arkade i 1. et. langs Parkvegen og parkeringskjeller på ca. 4 000 m², ca. 180 p-plasser. Parkeringskjelleren har innkjøring fra Åsmarkvegen og kan ha flere plan.

Parkvegen er gitt en ny og urban karakter. Anlegget er tenkt bygget som en moderne trebygning, – en direkte henvisning til Moelven Industrier. Bebyggelsen er oppdelt i fire blokker. Åpninger mellom blokkene inn fra Parkvegen vil gi atkomst, inn/utsyn via trapper inn til hage/bakgård/utearealer bakenfor. Foran butikk/forretningslokaler langs Parkvegen foreslås en inntrukket arkade som løftes til tre etasjers høyde på hjørnet Parkvegen/Åsmarkvegen. Gamle Johnsen Baker med eplehagen på andre siden av gata blir et vakkert fondsmotiv for dette gateløpet og gir en enestående mulighet for eksponering av «trehus og hage», – typisk sentrumsbebyggelse i «det gamle» Moelv.

For å følge opp det urbane prinsipp videre, er det på kartskissen foreslått en omarbeidelse av gategrunnen for Parkvegen. Fra krysset Bettavegen ned til Åsmarkvegen foran arkaden langs Parkvegen er det inntegnet en såkalt «eseltrapp». Dette er lave terrasseringer i gategrunnen som danner avgrensede flater i gaten foran hver bygningskropp. Dette gir butikker/forretninger, kunder, besøkende, publikum og beboere anledning til å ta gata i bruk til offentlig opphold. Forslaget vil sette begrensninger for vanlig biltrafikk, men gir mulighet atkomst for vedlikehold, vareleveranser, brann og redningskjøretøy osv. Prosjektets p-kjeller dekker behov for parkering av personbiler for beboere og deler av sentrum.

Annen biltrafikk fra og til brannstasjon, barnehagen og Folkets Hus kan gå som nå, via Bettavegen, Parkvegen, opp til Folkets Hus videre til Jensstuvegen med tilknytning derfra til Storgata og Åsmarkvegen.

Videre nedover Åsmarkvegen, mot Storgata, foran Herredshuset mot sør, ligger det nå en parkeringsplass. Tidligere har det vært et torg med handel her. I dag er det spor som tyder på at dette fortsatt er tenkt som et torg, men beklageligvis er denne plassen nå blitt et parkeringsareal.

Og for å forfølge de tanker som er grunnlaget for skissen langs Parkvegen, synes det riktig å gjenskape et sentralt torg for Moelv. Det foreslås derfor å bygge et nytt inngangsparti til Moelv Bibliotek, en paviljong, som via et trappeanlegg og slanke søyler foran en gjennomsiktig fasade henvender seg til dette torget. Et offentlig bygg og funksjon/tilbud, som Herredshuset og her, Moelv Bibliotek vil kunne ta «eierskap» i dette byrommet og prege det på en positiv, klassisk og urban måte. Plassen/torget, Herredshusplassen, vil få samme type avtrapping «eseltrapper» som foreslått på Parkvegen.

Når en ser Parkvegen og Herredshusplassen samlet så øyner man muligheter for å danne en ny fysisk bystruktur i Moelv sentrum som befolkningen kan bekle og benytte til forskjellige arrangementer. Blomster og torghandel, – hva skulle vel passe bedre for et omland som bugner av frukt, bær og forskjellige landbruksprodukter, – jeg nevner i fleng, 17. mai, St. Hans, julemarked, konserter, auksjoner, messer av ulike slag. Kort sagt, – skape byliv!