Lederen i HA reiser spørsmålet lørdag.

Hurdalsplattformen.

Hurdalsplattformen sier: «Regjeringen vil sørge for at null pluss-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut.»

Likeverdig utredning for å velge riktig alternativ.

I innstillingen til det avgjørende styremøtet i Helse Sør-Øst den 22. september heter det: «Null pluss-alternativet vil kunne gi et godt tilbud til befolkningen i området rundt Hamar og Elverum, men i prinsippet ikke bedre tilbudet for det øvrige opptaksområdet. Det er naturlig å se for seg at valg av null pluss-alternativet derfor ville måtte innebære et behov for å utrede struktur og samarbeid mellom Lillehammer, Gjøvik, Reinsvoll og Sanderud videre. Dette har ikke vært en del av mandatet».

Struktur og samarbeid er utredet for Mjøssykehuset gjennom planlagt stor sammenflytting. Og det er tillagt store effektiviseringsgevinster i utført sammenligning.

Her sier innstillingen m.a.o. at null pluss ikke er utredet fullt ut for å finne dette opplagte forbedringspotensialet.

Hensikten med mandatet er jo også å utrede alternativene likeverdig for å kunne velge det riktige alternativet.

Mjøssykehuset har store utfordringer.

De mange kritiske spørsmålene som kom fram i siste styremøte i HSØ er for dårlig besvart i innstillingen.

Innstillingen nevner bl.a.:

«Investeringsramma blir høyere enn først antatt», «nødvendig å vurdere trinnvis utbygging».

Ingen vet i dag hvor mye Mjøssykehuset vil koste. M.a.o., her vil et barbert Mjøssykehus bli løsningen. Det verste av alle alternativer!

«Omstillings- og organisasjonsendringer», «betydelig risiko», «vurdere trinnvis utbygging for å redusere risiko».

M.a.o. lanseres det barberte Mjøssykehuset også som løsningen på denne største omstillingen i norsk sykehushistorie.

«Store utfordringer med rekruttering og beholde ansatte», «SI må utarbeide en plan».

Pendlerbusser og døgnåpne barnehager som vi har hørt om hittil fra SI skaper ikke tillit.

«Fagområder og funksjoner samles i forkant».

Samling i forkant mens det barberte Mjøssykehuset planlegges tror vi ikke på.

«Effektiviseringen og kostnadstilpassingen i forkant er også vesentlig».

Historien og dagens situasjon i SI tilsier at dette vil de ikke klare.

Konklusjon.

*Ikke velg et Mjøssykehus med alle de meget store risikomomentene. Det største sentraliseringsprosjektet på Innlandet noensinne. Ulempe for byene og dermed hele Innlandet.

*Velg null pluss-alternativet som første steg i tråd med slik det tunge mindretallet i styret i Sykehus Innlandet gjorde.