Jeg registrerer gjennom media at det er store planer for utbygging av solkraftverk i Ringsaker og at det har vært en orientering for formannskapet.

Energeia A/S har planer om å investere 3 milliarder kroner i sju områder i Ringsaker på til sammen 8.600 dekar skog- og utmarksareal.

Her går det fort i svingene og i følge utbygger kan den første strømproduksjonen være i gang i 2026 på et skogområde på 2400 dekar ved Sør-Mesna.

Et av Ringsakers fineste sammenhengende skog- og naturområder.

I tillegg til strømproduksjonen skal området gjerdes inn og overflatedyrkes og jeg antar at det kreves investeringer i infrastruktur som veier og tilførselslinjer for strøm.

Vi ønsker å spille på lag med kommunen og er villige til å høre på dem, uttaler viseadministrerende direktør Jarl Egil Markussen i Energeia AS til media.

Disse enorme utbyggingsprosjektene skal ikke behandles etter Plan- og bygningsloven.

Det trengs kun konsesjonstillatelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dermed settes demokratiske prosesser i kommunen og overordnede etater ut av spill.

Vi trenger å ta i bruk solenergien i Innlandet, men ikke ved ukritisk å «høgge høl» på sammenhengende flotte skog- og naturområder.

Jeg håper at Statsforvalteren i Innlandet tar grep i samarbeid med kommunene i Innlandet og får laget en oversikt over egnede arealer før enkeltprosjekter tas opp til behandling.

I Ringsaker har vi store «brakkarealer» som nedlagte grustak, industritomter og store takflater som er godt egnet til å huse solkraftverk.