– Nedgang i antall saker i 2020 skyldes færre sivile saker. Stengte publikumsmottak som følge av pandemien mener vi er en av årsakene til denne nedgangen. Familiekonflikter og nabokonflikter er de største sakskategoriene i de sivile sakene. 2020 har vært et krevende år der utbruddet av covid-19 har preget vår tjeneste, mekling via digitale plattformer har vært et tilbud til deres parter i perioder det ikke har vært mulig å møtes fysisk, skriver Konfliktrådet i en pressemelding tirsdag.

– Tross færre politianmeldelser som følge av pandemien øker antall straffesaker og sivil henlagte saker fra politiet i Innlandet. Det er spesielt de sivil henlagte sakene som øker. Vold, trusler og skadeverk er de største sakskategoriene. Erfaring viser at det å møtes etter en vond hendelse kan gjøre det lettere å få bearbeidet hendelsen og legge denne bak seg. Flere saker til konfliktrådet er en positiv utvikling sier leder av Konfliktrådet Innlandet, Siri Stormoen.

Samarbeid rundt ungdommen fungerer

Andelen ungdommer som fikk reaksjonen ungdomsstraff/ungdomsoppfølging i Innlandet økte i 2020. 40 saker ble mottatt av Konfliktrådet i Innlandet i 2020, sammenlignet med 32 saker året før.

– I Innlandet er det sakskategoriene vold, narkotika og seksuallovbrudd som dominerer i ungdomssakene. Oppfølging av ungdommene har vært særlig krevende i 2020 på grunn av pandemien, redusert dagtilbud og behandlingstilbud har vært de største utfordringene. Konfliktrådet samarbeider tett med politi, kriminalomsorg, skoler, barnevern og andre instanser rundt oppfølgingen av ungdommene. En økning i saker betyr at flere ungdommer I Innlandet har blitt fanget opp og at samarbeidet rundt ungdommene tverrsektorielt har fungert i krisetid, sier Stormoen.

Konfliktrådet Innlandet har 38 meklere over hele distriktet.

På landsbasis

Konfliktrådet har samlet sett hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019. Totalen inkluderer både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 6188 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 6582 saker året før – en nedgang på 6 prosent.

1260 voldssaker er meldt inn i løpet av 2020, og utgjør dermed 23 prosent av saksstatistikken. Det har vært en økning av saker som omhandler vold i nære relasjoner. Andre større sakskategorier er økonomiske konflikter/kriminalitet, tyveri, skadeverk, nabokonflikter, trusler og hensynsløs atferd.

61 ungdommer ble idømt ungdomsstraff, mens 451 har fått ungdomsoppfølging. De hyppigste lovbruddene dreier seg om trusler, vold, seksuallovbrudd og narkotika. På landsplan har det har det vært avholdt 2378 meklingsmøter i løpet av 2020.