Ringsaker og Gjøvik kommuner er ansvarlig myndighet for reguleringsplanen for ny E6 Moelv-Roterud. Nye Veier organiserer planarbeidet og utarbeider planforslag.

– Etter at arbeidet med ny bru over Mjøsa stoppet opp i fjor sommer, har vi jobbet videre med å utvikle prosjektet. Vi ser blant annet at en realiserbar løsning må etableres på grunnere vanndyp enn det som tidligere er lagt til grunn. Det siste året har vi undersøkt ulike krysningspunkt for en ny bru over Mjøsa.

– Vi ønsker nå å utrede to alternativer. Ett som går like sør for båthavna i Moelv og over til Skulhusodden, samt ett alternativ parallelt med og like sør for dagens Mjøsbru. Vi ønsker å være åpne om dette behovet allerede nå. Til høsten vil vi komme tilbake med et formelt varsel om utvidelse av planområdet, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

Medvirkning

Det er de to kommunene Ringsaker og Gjøvik som må fatte vedtak om utvidelse av planområdet. Dette vedtas gjennom en endring i planprogrammet. Planprogrammet beskriver hva som er formålet med tiltaket, planprosessen med frister, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

– I samarbeid med kommunene legger vi opp til bred medvirkning. Planprogrammet med den varslede utvidelse av planområdet skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. I høringsperioden blir det gjennomført informasjonsmøter og åpne kontordager. Da kan de som er berørt av planene få mer informasjon, komme med spørsmål og sende inn innspill til planprogrammet, sier Tangen.

Også på strekningen nord for ny Mjøsbru vil det bli justeringer i planprogrammet. Nye Veier arbeider for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert miljøbelastning av våre prosjekter. En mulig løsning er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien. Dette vil Nye Veier legge til grunn i det videre med reguleringsplanen for ny E6 Moelv-Roterud.

Kartlegginger og feltarbeid

De neste månedene vil det bli utført feltarbeid og undersøkelser. Man vil kunne se folk ute i vernetøy som gjør undersøkelser langs veien, vannkanten eller andre steder i eller ved planområdet. Grunnundersøkelser kan i noen tilfeller medføre støy og sette spor i terrenget.

Det pågår boringer i strandsonen og på land flere steder ved Mjøsa som en del av grunnundersøkelsene. Boringer i strandsonen er en del av det faglige grunnlaget for prosjekteringen av tilløpsfylling til ny bru, og for å sikre områdestabilitet rundt vegen og eksisterende bebyggelse. Det er ikke planlagt ny vei alle stedene det utføres grunnundersøkelser, men det er behov for kartlegging av grunnforholdene også i disse områdene.

I mai og utover våren vil det også utføres ytterligere grunnundersøkelser over et større område på land, både ved Moelv og på Mjøsas vestside ved Paradisvika og Skulhusodden.